Ons onderwijs

SKO-scholen vervullen een educatieve taak, die zij mede vervullen vanuit een stelsel van spirituele en
morele waarden die hun bedding en voedingsbodem vinden in de katholieke traditie. SKO geeft op een
eigentijdse wijze vorm aan de overdracht van die waarden en normen, die in de christelijke traditie al
eeuwenlang richtinggevend zijn.

SKO-scholen profileren zich hiertoe op vier gebieden, te weten:

1. Gemeenschapsvorming

2. Vieren

3. Leren

4. Dienen

De katholieke grondslag impliceert dat we
aandacht hebben voor álle leerlingen op de SKO-scholen. We houden rekening met verschillen tussen
leerlingen en accepteren dat die verschillen er zijn. De katholieke grondslag houdt verder in dat we
aandacht hebben voor “de mens als geheel”. Dat vindt zijn weerslag in het leerproces. Vanuit het
katholieke geloof leren we de kinderen zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving en elkaar te
respecteren. Deze waarden laten we terugkomen in onze omgang met elkaar. Bij dit alles gaan we
ervan uit dat de school een gemeenschap is die niet alleen bestaat uit leerlingen en leerkrachten. Ook
ondersteunend personeel, ouders, stagiaires en andere betrokkenen maken deel uit van de
gemeenschap die wij ‘school’ noemen.

De katholieke grondslag van de SKO-scholen sluit niet uit dat
de school ook bezocht wordt door kinderen die niet katholiek zijn. Wel dienen de ouders bij inschrijving
aan te geven dat ze de katholieke uitgangspunten respecteren. Door het ondertekenen van het
inschrijfformulier wordt dit vastgelegd. Daarbij gaat het om christelijke feesten en gebeurtenissen die
gebaseerd zijn op het kerkelijk jaar en die soms worden georganiseerd in samenwerking met de
plaatselijk parochie. Uiteraard worden de kerkelijke feestdagen van andere godsdiensten ook
gerespecteerd. Binnen de gebieden ‘geestelijke stromingen’ en ‘burgerschap’ komen die godsdiensten
expliciet aan de orde zonder daarover te oordelen. Er werken ook niet-katholieke leerkrachten op de
SKO-scholen. Zij onderschrijven de algemeen christelijke uitgangspunten en leven die voor.