De Kring

Op De Kring bieden we alle kinderen de plek om kind te zijn en om zich op een eigen wijze te
ontwikkelen. Dit door ze vertrouwen te geven en te betrekken bij hun eigen ontwikkeling om zo
gezamenlijke en individuele doelen te behalen.

Op De Kring willen we een uitdagende
onderwijsleeromgeving en een veilig leefklimaat creëren (1) , waar kinderen op een creatieve actuele
werkwijze (samen)werken aan een leertaak middels 21e -eeuwse vaardigheden (2) waarbij de
leerkrachten coachend lesgeven en waarbij het eigenaarschap steeds meer bij de leerlingen komt te
liggen (3) om zo gezamenlijke en individuele doelen te bereiken (4). Hierbij maken we gebruik van de
talenten van zowel de leerlingen als de leerkrachten (5) Onze visie en missie hangt ook in de
middenruimte van onze school.

Op De Kring staat het kind centraal. Voor ieder kind is een passend onderwijsaanbod. We zetten in op
talentontwikkeling en eigenaarschap van het leerproces. Daarbij leggen we de lat hoog. Op De Kring
kunnen we echt het verschil voor kinderen maken. En daar zijn we trots op!

 

Op de Kring…….


• Bieden we de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek en ict vaardigheden
thematisch aan. De leerkrachten geven één van deze specifieke vakken ( vanuit hun passie of
talent) aan meerder groepen. Dit passen we ook toe tijdens de creativiteitsmiddagen.

• Werken leerlingen zowel uit boeken als op IPads en Chromebooks.

• Mogen kinderen ook buiten hun groepslokaal werken aan hun weektaak. Hierbij kan
samenwerken worden gemotiveerd.

• Zetten we indien nodig in de groepen extra sociale vaardigheidstrainingen in om te werken aan
een veiliger en pedagogisch klimaat.

• Op basis van de onderwijsbehoefte van de groep, kan uitbreiding van onderwijstijd voor een
specifiek vakgebied nodig zijn.

• Bieden we leerlingen die meer aankunnen en willen de mogelijkheid om deel te nemen in de
plusgroep.

 

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:


• Ondanks dat het schoolgebouw van De Kring te klein is voor het aantal leerlingen, hebben we
getracht de school zo goed mogelijk in te richten passend bij het hedendaags onderwijs.

• We hebben in het gebouw een prachtige schoolbibliotheek, met de nieuwste collectie
leenboeken en een modern ingericht leerplein.

• Tenslotte heeft de school ook een VSO en een BSO in zijn gebouw gehuisvest.

• Op de dependance hebben we een extra lokaal ingericht voor de plusgroep